O przedszkolu

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Łęcznej prowadzi zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zajęcia takie skierowane są do dzieci o nieharmonijnym rozwoju. Ich głównym celem jest rozwijanie i stymulowanie funkcji we wszystkich sferach rozwojowych tj.:

 • sferze emocjonalno-społecznej;
 • sferze poznawczej;
 • sferze komunikacyjnej;
 • sferze ruchowej;
 • w zakresie czynności samoobsługowych.

Dzieci przyjmowane są na zajęcia w oparciu o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, którą wydaje Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna na wniosek rodzica. Na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dziecko oraz jego rodzina objęte zostają nieodpłatną terapią oraz poradnictwem.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na:

 • ocenie poziomu funkcjonowania dziecka dokonywanej podczas wstępnej obserwacji
 • terapii w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
 • monitorowaniu postępów dziecka
 • zalecenia do realizacji na terenie domu

Zajęcia dla dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Łecznej w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka są BEZPŁATNE.

W zależności od potrzeb dzieci proponujemy zajęcia :

 1. Trening Umiejetności Społecznych
 2. Zajęcia AAC (alternatywna i Wspomagajaca Komunikacja)
 3. Terapia Behawioralna
 4. Muzykoterapia
 5. Terapia za pomocą sztuk plastycznych (plastykoterapia)
 6. Terapia logopedyczna
 7. Rehabilitacja ruchowa z elementami Integracji Sensorycznej
 8. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

W ramach WWR obejmujemy opieką również rodziców, udzielamy instruktażu i porad, w jaki sposób pracować z dzieckiem w domu. W miarę możliwości organizujemy szkolenia i kursy dla rodziców.

 

 

Terapia za pomocą sztuk plastycznych (Plastykoterapia)

Ta atrakcyjna forma terapii wprowadza w dobry nastrój i przynosi odprężenie. Dostarcza także silnych pozytywnych wrażeń zmysłowych i doznań emocjonalnych, daje dzieciom radość tworzenia, dotykania, manipulowania, oglądania, oraz co za tym idzie, doświadczania świata zewnętrznego za pomocą różnych zmysłów. Dodatkowo, dziecko poprzez wykonywanie rozmaitych czynności doskonali swoje umiejętności manualne oraz ruchowe.

Podczas zabaw plastycznych z dzieckiem ważne jest aby zapewnić mu możliwość swobodnej, twórczej wypowiedzi. Nie wolno ingerować w kompozycje dziecka, bo najważniejszy jest sam proces tworzenia, a nie wartość wytworu plastycznego. Nie wolno narzucać tempa pracy i trzeba pamiętać o wyeksponowaniu prac po ich zakończeniu, daje to dziecku wiele satysfakcji i przekonuje o poważnym traktowaniu jego wysiłku.

Aktywne uczestnictwo w zajęciach plastycznych doprowadzić może do szeregu pozytywnych zmian, m.in.:

 • usprawniania manualnego i rozwijania koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • wydłużania okresu koncentracji uwagi;
 • wyrównywania braków i ograniczeń psychofizycznych;
 • łatwiejszego zrozumienia problemów życia codziennego;
 • pobudzania i rozwoju wyobraźni;
 • uświadomienia sobie własnych przekonań i uczuć oraz lepszego poznania siebie;
 • rozwijania własnych działań twórczych;
 • uzewnętrznienia świata własnych przeżyć i odczuć;
 • zaspokojenia potrzeb akceptacji i współuczestnictwa;
 • akceptacji siebie i innych;
 • tworzenia pozytywnych nawyków i reakcji.

 

 

Terapia logopedyczna

Praca logopedy ma na celu stymulowanie rozwoju językowego dzieci, pomoc w przypadku nieprawidłowości rozwoju mowy i trudności w wymowie. Realizowana jest przy współpracy z nauczycielami i rodzicami.
Pierwszym etapem pracy jest przeprowadzenie badania mowy, na podstawie którego dzieci są kwalifikowane na terapię logopedyczną. Istotne w planowaniu pracy są informacje uzyskane od nauczycieli i rodziców dzieci.
Metody pracy logopedy dostosowane są do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz osobistej wydolności każdego dziecka.
Terapia logopedyczna przeprowadzana jest zgodnie z zasadami dydaktycznymi, opiera się na zasadzie: systematyczności, stopniowania trudności, utrwalania, aktywnego i świadomego udziału dziecka.

Cele terapii:

 • usprawnienie motoryki narządów mowy
 • korygowanie wad wymowy
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych

 

 

Zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej

Głównym celem usprawniania ruchowego realizacji programu, będzie przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej dziecka połączonego z stymulacją sensoryczną dostosowaną do jego potrzeby, poprzez wprowadzanie elementów terapii SI w tok zajęć z gimnastyki rehabilitacyjnej.
Systematyczność zajęć z rehabilitacji ruchowej przyczyniać się będzie nie tylko do zwiększenia ruchomości w stawach, czy zwiększenia siły mięśniowej podnosząc tym samym lepszą funkcjonalność organizmu jako całości. Program ten zakłada także stymulacje układów sensorycznych, które u danego ucznia będą zaburzone, co stwierdzą przeprowadzone testy. Stymulacja dziecka w zakresie SI jest procesem długotrwałym i musi być prowadzona systematycznie. Odpowiednio dobrane formy terapii przyniosą nam założone efekty programu tj:

 • poprawią samoocenę i wiarę w siebie u dziecka,
 • poprawią koordynację, równowagę i motorykę dużą a także małą dziecka,
 • zwiększą zaangażowanie dziecka w podejmowanie nowych, trudniejszych zadań,
 • poprawią koncentrację i skuteczność wykonywanych poleceń, zmniejszenie wrażliwości dotykowej oraz objawów nadpobudliwości psychoruchowej – dziecko jest w stanie kontrolować swoje reakcje na otoczenie.

 

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym przedszkolu organizowane są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Objęte są nimi dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i opinii pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania. Zajęcia są ukierunkowane na wyrównywanie i minimalizowanie występujących deficytów rozwojowych, czyli usprawnianie funkcji zaburzonych. Ponadto wspomagają funkcje dobrze rozwijające się. Ich walorem jest indywidualne podejście do każdego dziecka i atrakcyjne formy realizacji. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej.