Koncepcja pracy przedszkola

Podstawa prawna:
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:
Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324 z póź.zm.) ,ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności podstawy programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

 

 

CELE KONCEPCJI

 • Utrzymanie dotychczasowej wysokiej jakości pracy przedszkola poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron pracy placówki.
 • Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
 • Promowanie zdrowego żywienia.
 • Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.
 • Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
 • Diagnozowanie umiejętności i wiadomości dzieci, dbałość o ich wszechstronny rozwój.

 

 

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA

 1. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i dbanie o zdrowie.
 2. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi dziecko.
 3. Upowszechnianie wartości wychowania przedszkolnego – promocja placówki

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole wspiera rodzinę w procesie wychowania i nauczania, stwarza wychowankom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa.

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby
 • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości
 • Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji ,pracy z rówieśnikami , kreatywnego myślenia , działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach , poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra , prawdy i piękna
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i dobrze przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole
 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowana , kompetentną , zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną

 

 

O NASZEJ PLACÓWCE

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. Mieści się w parterowym , jasnym ,dużym budynku. Budynek i przylegający do niego plac zabaw z ogrodem znajduje się na terenie ogrodzonym. Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują różne rejony naszego miasta. W roku 2016 placówce nadano nazwę „Mali odkrywcy”.
W przedszkolu funkcjonują 3 grupy dzieci , które przyjęły nazwy
1. …………..– dzieci 3,4 letnie
2. ………….. – dzieci 5,6 letnie
3. ………….. – dzieci 2,5letnie
Przedszkole zatrudnia 5 osoby: 4 nauczycieli oraz terapeutę ( w tym dyrektor) , 1 osobę pracownika obsługi i administracji 1 – pomoc nauczyciela.
Godziny pracy przedszkola są dostosowane do potrzeb rodziców.
Dzieci pozostające w trudnych sytuacjach losowych , znajdują pomoc dzięki dobrej współpracy przedszkola z instytucjami społecznymi.
Przedszkole współpracuje ze szkołą a celem tej współpracy jest przygotowanie dzieci 6-letnich do bezstresowego podejmowania obowiązków szkolnych , uzyskiwania sukcesów i radzenia sobie z porażkami.
Kadra pedagogiczna to wszystkie nauczycielki dyplomowane z wykształceniem wyższym pedagogicznym , ciągle rozwijające się poprzez różne formy doskonalenia zawodowego.,
Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Nasze przedszkole wobec dzieci i rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą społeczność lokalną. W realizację naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny , administracyjno-obsługowy , jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole , w którym dzieci czują się ważne , bezpieczne i akceptowane.

Nasze cele w pracy wychowawczo-dydaktycznej

 • Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju
 • Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem
 • Kultywowanie własnej , naturalnej chęci uczenia się
 • Wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się
 • Stymulowanie całościowego , harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem
 • Nauka przez aktywne działanie
 • Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych
 • Okazywanie sobie wzajemnej pomocy
 • Realizacja Programu Wychowawczego , uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci
 • Promowanie zdrowego stylu życia w domu i przedszkolu – realizacja Programu Profilaktycznego i Projektu „Zdrowy Przedszkolak”
 • Włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka
 • Promowanie wychowania poprzez uczestnictwo w kulturze, edukację teatralną , medialną
 • Objęcie dzieci pomocą psychologiczno –pedagogiczną

 

 

METODY PRACY

Preferujemy integrację metod, korzystamy z tego co najlepsze, m.in.:

 • Dziecięca matematyka wg prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Ruch rozwijający Weroniki Sherborne
 • Pedagogika zabawy
 • Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz
 • Terapia bajką
 • Metody aktywizujące
 • Metoda Orffa i R. Labana
 • Metoda projektu

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

 • Nasze cele wychowania i nauczania
 • Działania zorientowane na dziecko
 • Aktualne pory roku
 • Święta i uroczystości
 • Tradycje przedszkola (kalendarz imprez)

 

 

OFERTA PROGRAMOWA

Przedszkolny Zestaw Programów jest załącznikiem do Koncepcji Pracy Przedszkola.
W celu rozszerzenia oferty programowej rozwijającej zainteresowania i zdolności dzieci proponujemy (po czasie przewidzianym na realizację podstawy programowej):

 • Zajęcia rozwijające muzycznie
 • Zajęcia rozwijające plastycznie
 • Zajęcia karate
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Szachy
 • Tańce

Dzieci od 3 do 6 roku życia objęte są opieką logopedyczną.

 

 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM W PRZEDSZKOLU

 • Przedszkole zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności związane z bezpieczeństwem
 • Przedszkole systematycznie dokonuje przeglądów stanu bezpieczeństwa budynku i placu zabaw
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności zauważania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych
 • Realizacja Programu Profilaktycznego i Programu Wychowawczego

 

 

DBANIE O ZDROWIE

 • Zmiana nawyków żywieniowych, realizacja projektu „Zdrowy przedszkolak”
 • Przestrzeganie zasad higieny osobistej i otoczenia
 • Codzienne wyjścia na świeże powietrze
 • Udział w akcjach promujących zdrowy styl życia (np. .Akademia Aquafresh, Mamo , tato wolę wodę)
 • Realizacja Programu „Czyste powietrze wokół nas”

 

 

SYSTEM MOTYWACJI DZIECKA DO NABYWANIA ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH

Stosowane nagrody:

 • pochwała indywidualna
 • pochwała wobec grupy
 • pochwała przed rodzicami
 • emblematy

Stosowane kary:

 • upomnienie słowne indywidualne
 • upomnienie słowne wobec grupy
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy

 

 

SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

Ewaluacja obejmuje diagnozę, analizę pracy pedagogicznej, opartej na wnioskach wynikających z diagnozy i analizy aktualnego stanu rozwoju dziecka. Dotyczy sytuacji:

 • „na wejściu” – rozpoznanie aktualnej sytuacji dziecka , jego potrzeb, zainteresowań (przeprowadzenie diagnozy wstępnej)
 • kształtującej- szczegółowe rozpoznanie stanu rozwoju i wspomaganie (dokumentowanie wyników)
 • diagnostycznej- monitorowanie osiągnięć dzieci na bieżąco
 • na wyjściu – ocena postępów po określonym cyklu kształcenia

 

 

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka wynikających w szczególności z:

 • wybitnych uzdolnień
 • niepełnosprawności
 • niedostosowania społecznego
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym
 • specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności
 • zaburzeń komunikacji językowej
 • choroby przewlekłej
 • zaburzeń psychicznych
 • sytuacji kryzysowych i traumatycznych
 • zaniedbań środowiskowych
 • trudności adaptacyjnych
 • odmienności kulturowej

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i realizowana w szczególności w formie:
– działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień
– działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów zaspokojenia w tym:
a. poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę przedszkolną),
b. zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
c. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
d. zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,
e. porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,
f. działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Objęcie dzieci zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psychologiczno – edukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

 

 

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH DZIECI

 • prowadzenie i gromadzenie informacji dotyczącej rozwoju dziecka
 • rozmowy indywidualne z rodzicami
 • organizowanie dni otwartych
 • organizowanie zebrań
 • omawianie arkuszy diagnostycznych
 • arkusz informacji osiągnięć dziecka w przedszkolu
 • organizacja zajęć otwartych
 • prezentacja prac plastycznych oraz programów artystycznych
 • spotkania indywidualne raz w tygodniu- wyznaczone dni i godziny

 

 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA

Współpraca zespołu pedagogicznego:
Tworzenie zespołów zadaniowych , tworzenie rocznych programów, tworzenie narzędzi do ewaluacji , raporty , diagnozy , monitoring procesów zachodzących w przedszkolu, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami.
Współpraca z rodzicami:
Przedszkole systematycznie współpracuje z rodzicami . Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie życzliwość i akceptacja rodziców ułatwia podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.
Cele:

 • koordynacja oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu – partnerska współpraca na rzecz dziecka i przedszkola
 • wszechstronny rozwój dziecka
 • zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami , programami pracy
 • włączanie rodziców do udziału w organizowaniu pracy placówki
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
 • przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy
 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców
 • integracja rodziców i nauczycieli
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym

Formy współpracy z rodzicami:

 • zebrania grupowe, informacyjne
 • konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica (dyżury dyrektora i nauczycielek)
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci
 • prowadzenie kącika dla rodziców , m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci
 • prowadzenie strony internetowej
 • pedagogizacja rodziców na zebraniach , poprzez zamieszczanie artykułów na gazetkach , stronie internetowej , propozycje literatury
 • udział w imprezach organizowanych przez przedszkole
 • udział w rodzinnych konkursach przy okazji imprez przedszkolnych
 • włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych takich jak : Mikołajki, Jasełka, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Piknik rodzinny
 • włączanie rodziców w realizacje programu wychowawczo – dydaktycznego (spotkania z dziećmi , prezentacje własnych zainteresowań , pasji zawodowych)
 • pozyskiwanie rodziców do pomocy na rzecz poprawy warunków edukacyjnych i wychowawczych przedszkola
 • włączanie rodziców w akcje charytatywne organizowanych na terenie przedszkola(np. „Szlachetna paczka”, „Góra Grosza”)
 • włączenie rodziców do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – zachęcamy rodziców do czytania dzieciom w przedszkolu
 • zachęcanie do wyrażania opinii na temat planu pracy , programów przedszkola
 • składania propozycji jadłospisu
 • składania propozycji zakupu sprzętu i zabawek do przedszkola

 

 

Współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę i dziecko

Cele:

 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci
 • satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań , wyróżnień , nagród
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci
 • urozmaicenie pracy dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej
 • poszerzenie kontaktów zawodowych , które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki

Współpraca z:

 • Urzędem Miasta (akcje , konkursy , sprawy organizacyjne)
 • Komendą Powiatową Policji – bezpieczeństwo
 • Komendą Powiatowej Straży Pożarnej
 • Strażą Miejską
 • Biblioteką Publiczną
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Sanepidem
 • Szkołą Podstawową Nr 9
 • Szkołą Muzyczną
 • Młodzieżowym Domem Kultury
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 • Z innymi przedszkolami i szkołami podstawowymi
 • Przychodnią Stomatologiczną
 • Służbą Zdrowia
 • Domem Pomocy Społecznej

 

 

ADAPTACJA NOWYCH DZIECI

Trudności przystosowawcze dziecka do przedszkola:

 • Bliska więź dziecka z rodzicami
 • Brak samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych
 • Nadopiekuńczość rodziców
 • Liberalne wychowanie
 • Małe poczucie bezpieczeństwa

Cele adaptacji:

 • Skrócenie procesu adaptacji dziecka do przedszkola
 • Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom-przedszkole
 • Nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu ułatwienia dalszej współpracy
 • Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci
 • Poznanie się i integracja rodziców między sobą

Pomoc dziecku w adaptacji:

 • Wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką wychowawców przedszkola , zabawy integracyjne w przedszkolu z rówieśnikami
 • Uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych
 • Oswajanie dziecka z informacją , ze w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie innych dzieci i pań nauczycielek
 • Wizyty w przedszkolu, wspólne zabawy
 • Zapewnienie dziecka , że będzie odebrane w umówionym terminie
 • Spokojne rozstanie z dzieckiem , zawarcie umów
 • Zabawy z dzieckiem w przedszkole w domu- przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca pobytu
 • Akceptacja płaczu dziecka przez rodziców- jako naturalnej potrzeby
 • Umożliwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub innego przedmiotu z domu do przedszkola
 • Udział dzieci wraz z rodzicami w Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka

 

 

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole osiąga dojrzałość szkolną – jest doskonale przygotowane do obowiązku szkolnego .

Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

 

PROMOCJA PRZEDSZKOLA

Cele:

 • pozyskiwanie dzieci
 • nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami
 • upowszechnienie w środowisku roli wychowania przedszkolnego

Działania promocyjne obejmują:

 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów
 • Dbałość o dobra opinię placówki w środowisku lokalnym
 • Popularyzowanie wychowania przedszkolnego
 • Prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej połączonej ze stroną internetową Urzędu Miasta Starachowice
 • Organizacja uroczystości
 • Zabieganie o notatki w prasie
 • Prezentacja w lokalnych mediach – ogłoszenia, artykuły
 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku
 • Upowszechnianie informacji o przedszkolu – wydawanie folderów, ulotek,
 • Rozdanie wizytówek przedszkolnych

 

 

BADANIE OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI

Dokonuje się poprzez:

 • ankiety
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami
 • obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
 • analizę wytworów dziecięcych
 • obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami
 • lustrację sal, tablic, wystawek prac
 • arkuszy ocen pracy nauczyciela
 • arkuszy samooceny
 • arkuszy dokumentacji pedagogicznej
 • innych dokumentów obowiązujących w pracy nauczyciela
 • rozwoju zawodowego

Dalsza praca nad naszą Koncepcją:
Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji , żeby z nią pracować , zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego .
Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek , innowacji i niedostatków. Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych , nauczyciele pozyskają informacje o akceptacji poprzez głosowanie.
W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 • Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności
 • Zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć
 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej , co spowoduje osiągnięć szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor – nauczyciel , nauczyciel- nauczyciel

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

 • Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi
 • Zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promocji placówki i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Wzrośnie pozytywne postrzeganie placówki w środowisku lokalnym.